புரட்டாசி 2016 September

பெயர்திகதி
திரு. சின்னத்துரை ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா01/09/2016
-
02/09/2016
திரு. மார்க்கண்டு லிங்கநாதன்
திரு. க. ஆறுமுகம்
03/09/2016
திரு. ஆதவன் வசந்தரூபன்
நாகநாதி தவவிநாயகன்
04/09/2016
-
05/09/2016
-
06/09/2016
டிலக்ஷினி விஜயகுமா07/09/2016
-
08/09/2016
-
09/09/2016
திரு. மார்க்கண்டு லிங்கநாதன்10/09/2016
-
11/09/2016
-
12/09/2016
கனகராஜா கனுஷ்ரிகா13/09/2016
-
14/09/2016
-
15/09/2016
திருமதி. புவனேஸ்வரி பாலசிங்கம்
திரு. அ. அமிர்தலிங்கம்
16/09/2016
திரு. மார்க்கண்டு லிங்கநாதன்17/09/2016
-
18/09/2016
திரு. சின்னத்தம்பி ராஜரட்ணம்
திரு. ஆதித்தன் ரூபகாந்தன்
19/09/2016
-
20/09/2016
-
21/09/2016
-
22/09/2016
-
23/09/2016
திருமதி தம்பிப்பிள்ளை நாகம்மா
திரு. மார்க்கண்டு லிங்கநாதன்
24/09/2016
-
25/09/2016
-
26/09/2016
-
27/09/2016
-
28/09/2016
-
29/09/2016
-
30/09/2016